Return to : Monarchy | Monarchs Glen

Live Scrolls : Conquest Kingdom Ranks | Bloodbath Kingdom Ranks | Domination Kingdom Ranks | Domination Quad Ranks | Guilds Kingdom Ranks | Guilds Guild Ranks

Showing Live Conquest Ranks, ordered by Highest Race

Ranks include NPC Kingdoms. Hide NPC Kingdoms

Rank ^ Kingdom v ^ Number v ^ God v ^ Race v ^ Land v ^ Networth v ^ Points v ^ Turns Absorbed v ^ Kills v ^ Deaths v ^ Best Networth v ^ Bravery v
1 Split Country 30006 Barnabas Vampire 127,197 (99%) 3,899,825 NPC 6,139 0 7 NPC NPC
2 Two Grizzlies County 50006 Leto Vampire 97,050 (99%) 3,844,011 NPC 11 0 0 NPC NPC
3 Hollowridge 50020 Leto Vampire 904 (97%) 12,650 0 0 0 0 12,650 -712,164
4 Transylvania 50018 Leto Vampire 500 (18%) 5,665 0 0 0 0 6,021 -796,413
5 Detland 50026 Leto Vampire 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -464,934
6 Etherium 10027 Angelique Vampire 500 (0%) 4,721 590 768 0 1 2,545,374 -399,640
7 godsofengland 10019 Angelique Vampire 500 (0%) 4,721 0 0 0 0 4,721 -840,783
8 Vladi 10018 Angelique Vampire Dead (%) 0 8,644,017 947 4 1 15,126,654 1,244,501
9 Klezzie 10023 Angelique Vampire Dead (%) 0 1,672,395 983 2 1 18,346,227 91,098
10 Serath 30033 Barnabas Vampire Dead (%) 0 474,056 540 3 3 35,492,577 60,586
11 Southumbria 30013 Barnabas Vampire Dead (%) 0 1,650,186 266 0 1 13,730 170,768
12 Noble Empire 10001 Angelique Sidhe 74,079 (99%) 2,769,182 NPC 917 0 1 NPC NPC
13 Ztreemalot 50017 Leto Sidhe 12,954 (99%) 542,418 0 0 0 0 542,418 -801,186
14 Pentos 30021 Barnabas Sidhe 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -598,638
15 Mayene 50011 Leto Sidhe Dead (%) 0 3,184,568 2,082 1 3 10,152,397 167,543
16 Sith Empire 10024 Angelique Sidhe Dead (%) 0 878,370 592 0 1 5,348,212 27,385
17 Maxtontania 10035 Angelique Human 1,904,748 (32%) 38,303,976 3,569,750 1,120 20 1 62,596,708 488,144
18 Good Province 10002 Angelique Human 242,593 (99%) 9,436,838 NPC 1,932 0 2 NPC NPC
19 Fief of the Hammer 10006 Angelique Human 113,646 (99%) 4,389,434 NPC 1,809 0 2 NPC NPC
20 Good Kingdom 50003 Leto Human 103,313 (99%) 2,543,797 NPC 5,644 0 6 NPC NPC
21 Giant Country 50008 Leto Human 99,304 (99%) 3,823,431 NPC 3,894 0 5 NPC NPC
22 Fair Country 50007 Leto Human 98,819 (99%) 2,634,711 NPC 6,322 0 7 NPC NPC
23 Forty Horns Province 50004 Leto Human 73,535 (99%) 2,838,230 NPC 1,230 0 2 NPC NPC
24 Heros State 30007 Barnabas Human 53,905 (99%) 1,538,576 NPC 4,846 0 5 NPC NPC
25 Zues 50030 Leto Human 500 (71%) 9,380 0 0 0 0 10,981 -399,927
26 Dreiq 10031 Angelique Human 585 (6%) 6,488 0 0 0 0 6,488 -260,733
27 Terr 30011 Barnabas Human 500 (15%) 5,132 0 0 0 0 5,132 -1,082,367
28 Tailed Kingdom 10016 Angelique Human 500 (2%) 4,866 0 0 0 0 4,866 -874,884
29 Ya KIngdom 30028 Barnabas Human 500 (0%) 4,729 0 0 0 0 4,729 -371,226
30 andover 50024 Leto Human Dead (%) 0 3,861,790 568 0 3 21,280 1,001,842
31 Winners 50028 Leto Human Dead (%) 0 29,461 1,198 6 1 34,187,288 -128,296
32 Northumbria 50014 Leto Human Dead (%) 0 79,576 756 0 1 990,551 -322,293
33 Araragi 30027 Barnabas Human Dead (%) 0 8,261,154 1,425 5 1 43,332,246 1,258,414
34 titantis 10014 Angelique Human Dead (%) 0 6,224,338 888 0 1 11,303,288 778,535
35 The Silver Knights 30030 Barnabas Human Dead (%) 0 5,579,020 306 0 1 18,884 1,593,376
36 Mohawk 10015 Angelique Human Dead (%) 0 3,021,712 285 2 1 10,292,335 266,654
37 Grandee Cliffs 10020 Angelique Human Dead (%) 0 4,476,196 972 4 1 18,782,513 515,359
38 Rolf 50033 Leto Human Dead (%) 0 1,646,688 497 0 1 748,685 392,013
39 Song Of Ice 50021 Leto Human Dead (%) 0 4,559,068 1,161 0 1 17,796,660 643,287
40 Somewhere 30023 Barnabas Human Dead (%) 0 1,798,292 128 0 1 12,783 366,214
41 Zveirs Legion 30029 Barnabas Human Dead (%) 0 5,707,748 276 0 1 28,476 1,593,367
42 Eltsyrhk 50035 Leto Human Dead (%) 0 865,552 846 3 1 160,160,527 75,924
43 Randomphilia 30015 Barnabas Human Dead (%) 0 851,343 1,619 0 2 4,123,186 -59,498
44 Ivory Wolf Barony 10003 Angelique Goblin 145,919 (99%) 6,202,563 NPC 289 0 1 NPC NPC
45 Winter Whale State 10009 Angelique Goblin 122,239 (99%) 4,267,322 NPC 2,906 0 4 NPC NPC
46 Fall Hares Land 30005 Barnabas Goblin 103,478 (99%) 4,528,481 NPC 1,122 0 1 NPC NPC
47 Scant Land 50002 Leto Goblin 85,356 (99%) 3,515,603 NPC 4,016 0 5 NPC NPC
48 Sacrifice State 30004 Barnabas Goblin 83,153 (99%) 3,560,799 NPC 2,264 0 2 NPC NPC
49 MINE 30031 Barnabas Goblin 668 (71%) 9,448 0 0 0 0 9,448 -191,010
50 AllYourBase 30025 Barnabas Goblin 500 (67%) 7,533 0 0 0 0 7,533 -400,374
51 Kingdom of Kain 30032 Barnabas Goblin 500 (6%) 4,953 0 0 0 0 4,953 -186,993
52 Gobbi 10030 Angelique Goblin 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -353,982
53 Nickotopia 30022 Barnabas Goblin 500 (0%) 4,719 0 0 0 0 4,719 -569,265
54 Cider 10026 Angelique Goblin Dead (%) 0 4,483,036 1,390 0 2 3,857,587 1,147,167
55 The White House 10025 Angelique Goblin Dead (%) 0 18,818 1,034 0 1 4,798,101 -128,549
56 thrusin 50015 Leto Fae 6,773 (100%) 213,675 0 0 0 0 213,675 -925,593
57 Goddess Realm 50025 Leto Fae Dead (%) 0 7,552,452 835 0 1 3,963,152 1,701,845
58 Mehi 30012 Barnabas Fae Dead (%) 0 3,337,203 797 1 1 5,478,787 329,718
59 Mud Kingdom 10004 Angelique Elven 103,669 (99%) 4,412,096 NPC 1,119 0 1 NPC NPC
60 Ravens State 10007 Angelique Elven 87,481 (99%) 3,368,514 NPC 22 0 0 NPC NPC
61 Geon 10033 Angelique Elven 72,036 (83%) 3,835,109 3,892,962 0 0 0 4,222,203 906,468
62 Country of the Books 30003 Barnabas Elven 34,819 (99%) 1,030,394 NPC 4,888 0 5 NPC NPC
63 MakeUrTime 30026 Barnabas Elven 500 (30%) 6,296 0 0 0 0 6,296 -399,936
64 Antown 10032 Angelique Elven 500 (19%) 5,751 0 0 0 0 5,751 -250,719
65 Ikklewiccas 10017 Angelique Elven 500 (12%) 5,408 0 0 0 0 5,408 -870,303
66 Homeland 30035 Barnabas Elven 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -87,030
67 Dorania 30018 Barnabas Elven Dead (%) 0 89,142 444 0 1 319,592 -245,738
68 asdsadasd 50029 Leto Elven Dead (%) 0 27,008 1,054 0 1 7,652,542 -128,278
69 Wyrms Country 50009 Leto Elemental 99,805 (99%) 3,602,506 NPC 3,496 0 3 NPC NPC
70 Cat Province 10005 Angelique Elemental 80,963 (80%) 2,915,345 NPC 1,467 0 2 NPC NPC
71 Bernia 10011 Angelique Elemental 65,920 (98%) 31,980,441 33,848,263 4,412 39 3 249,211,521 3,971,845
72 Seria 10013 Angelique Elemental 670 (42%) 15,537 0 0 0 0 15,537 -1,053,840
73 Valhala 10012 Angelique Elemental 500 (14%) 6,246 0 0 0 0 6,246 -1,078,602
74 Jau Phlittan 50034 Leto Elemental 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -213,369
75 dgjowegmovfo 10034 Angelique Elemental 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -143,892
76 Puritans 30014 Barnabas Elemental 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -934,149
77 Kolothen 30020 Barnabas Elemental Dead (%) 0 318,795 1,405 0 1 3,479,032 -128,058
78 mmmm 50023 Leto Elemental Dead (%) 0 292,926 386 0 1 421,188 -88,449
79 Sinlle 30019 Barnabas Elemental Dead (%) 0 967,565 694 0 1 3,328,790 11,042
80 Kingdum 50027 Leto Elemental Dead (%) 0 15,988 925 1 1 1,493,765 -128,583
81 Avalon 10022 Angelique Elemental Dead (%) 0 1,210,464 551 0 1 1,775,081 144,343
82 Mystic Falls 30017 Barnabas Elemental Dead (%) 0 131,814 112 0 1 6,948 -248,273
83 Chaotic Land 10010 Angelique Dwarven 576,212 (99%) 26,868,245 NPC 2,383 0 3 NPC NPC
84 Knights Fief 50001 Leto Dwarven 105,858 (97%) 4,159,147 NPC 846 0 3 NPC NPC
85 Rolling Realm 30001 Barnabas Dwarven 103,185 (99%) 4,252,888 NPC 1,834 0 4 NPC NPC
86 Canarys County 50005 Leto Dwarven 77,110 (99%) 2,381,420 NPC 4,452 0 7 NPC NPC
87 Boiling Fief 30008 Barnabas Dwarven 76,934 (99%) 3,580,558 NPC 875 0 1 NPC NPC
88 DankeyChan 10028 Angelique Dwarven 1,313 (50%) 24,984 0 0 0 0 24,984 -399,930
89 Dawnstar 50032 Leto Dwarven 500 (21%) 6,140 0 0 0 0 6,140 -350,835
90 Holy Empire 50013 Leto Dwarven 500 (0%) 4,721 0 0 0 0 4,721 -1,052,310
91 JENNY 10029 Angelique Dwarven 500 (0%) 4,736 0 0 0 0 4,736 -355,452
92 DeathsGate 50022 Leto Droben 21,728 (99%) 444,388 2,725,359 1,793 24 2 494,325,940 -63,311
93 Storman 10036 Angelique Droben 500 (26%) 5,536 0 0 0 0 5,536 -17,037
94 dgdfg 30034 Barnabas Droben 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -117,078
95 AkuLore 30024 Barnabas Droben 500 (0%) 4,715 0 0 0 0 0 -416,421
96 guesswho 30016 Barnabas Droben Dead (%) 0 5,329,946 2,971 29 4 60,624,709 759,926
97 The Ark 50031 Leto Droben Dead (%) 0 14,928 630 0 1 537,359 -128,870
98 maui 10021 Angelique Droben Dead (%) 0 3,836,826 906 4 1 8,935,991 507,664
99 Holy Monkeys State 30009 Barnabas Centaur 125,623 (99%) 3,175,813 NPC 4,187 0 5 NPC NPC
100 Hanging Province 30002 Barnabas Centaur 108,441 (99%) 3,103,204 NPC 2,595 0 3 NPC NPC
101 Pillagers Realm 30010 Barnabas Centaur 105,403 (99%) 4,226,210 NPC 1,695 0 2 NPC NPC
102 Country of the Lance 50010 Leto Centaur 95,308 (99%) 3,936,036 NPC 4,295 0 6 NPC NPC
103 Tiny Berrys Country 10008 Angelique Centaur 89,237 (99%) 3,674,884 NPC 4,212 0 5 NPC NPC
104 Miss Information 50016 Leto Centaur 9,815 (98%) 402,309 0 0 0 0 402,309 -848,526
105 Roseville 50019 Leto Centaur 500 (11%) 5,370 0 0 0 0 5,370 -762,954
106 FaZe Clan HQ 50012 Leto Centaur 500 (0%) 4,721 0 0 0 0 4,721 -1,066,191